หน้าแรก > หน้าแรก > BannerVertical > data > policy and plan
 
policy and plan

 
นโยบาย     แผน
นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ของ กระทรวงกลาโหม

แนวทางการปฏิบัติงาน
ของ ปลัดกระทรวงกลาโหม
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และแผนกลาโหม
แผนการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
 
Pane 1