หน้าแรก > แนะนำหน่วยงาน > อดีตผู้บังคับบัญชา
 
อดีตผู้บังคับบัญชา
 


พลเรือโท เกษม  ลิขิตวงศ์
๑ พ.ย.๒๖ ถึง ๒๕ ก.ค.๒๗


พลเรือโท ทวี  บุญเนือง
๒๖ ก.ค.๒๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๗


พลโท ปราศัย  เสวิกุล
๑ ต.ค.๒๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๘


พลเรือโท ประจวบ  ศุภชลัชภ์
๑ ต.ค.๒๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๙


พลเอก เกษม  ธรรมกุล
๑ ต.ค.๒๙ ถึง ๓๑ มี.ค.๓๒


พลเอก วีรศักดิ์  นักสอน
๑ เม.ย.๓๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๒


พลเอก ประเทือง  เทียนทองดี
๑ ต.ค.๓๒ ถึง ๔ ก.พ.๓๔ และ
๑ ต.ค.๓๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๔


พลเอก วิศิษย์  อาจคุ้มวงษ์
๕ ก.พ.๓๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๓


พลเอก วิชัย  นิลวิเศษ
๑ ต.ค.๓๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๖


พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
๑ ต.ค.๓๖ ถึง ๓๑ มี.ค.๓๙


พลเอก วรวิทย์  พิบูลศิลป
๑ เม.ย.๓๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๓๙


พลเอก วินิต  เทศวิศาล
๑ ต.ค.๓๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๐


พลเอก ธีระวัฒน์  ปัทมานนท์
๑ ต.ค.๔๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๒


พลเอก ทวี  สมไร่ขิง
๑ ต.ค.๔๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๔


พลเอก อุทัย  ชินวัตร
๑ ต.ค.๔๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๕


พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
๑ ต.ค.๔๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๖


พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ
๑ ต.ค.๔๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๘


พลเอก ธวัช  จารุกลัส
๑ ต.ค.๔๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๐


พลเอก ไวพจน์  ศรีนวล
๑ ต.ค.๕๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๑


พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์
๑ ต.ค.๕๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๓


พลเอก บัณฑูร  ติปยานนท์
๑ ต.ค.๕๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๔


พลเอกนิพัทธ์  ทองเล็ก
๑ ต.ค.๕๔ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๕


พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ
๑ ต.ค.๕๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๗


พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล
๑ ต.ค.๕๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๘


พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ
๑ ต.ค.๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐


พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา
๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑พลเอก รักศักดิ์  โรจน์พิมพ์พันธุ์
๑ ต.ค.๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓

 
Pane 1
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม