หน้าแรก > ผู้บังคับบัญชา
 
ผู้บังคับบัญชา
 
  PONGSAWAT1-(4).jpg


พลเอก พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


GEN. PONGSAWAT  PHANNAJIT

DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  NUCHIT.jpg


พลโท นุชิต  ศรีบุญส่ง
 

รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

LTG. NUCHIT  SRIBUNSONG

DEPUTY DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  YUTHAKIAT.jpg


พลตรี ยุทธเกียรติ  ล้วนไพรินทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


MG. YUTHAKIAT  LUANPAIRIN
 

ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 

 
         
  CHITIPHAT-(3).jpg


พลตรี ชิติพัทธ์  บุญช่วย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม


MG. CHITIPHAT  BOONCHUAI

ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  PETCHARAT-(1).jpg


พลตรี เพชรัตน์  ลิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

MG. PETCHARAT  LIMPRASERT

ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  WITTAYA.jpg


พลเรือตรี วิทยา  สิริบุญโรจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

RADM. WITTAYA  SIRIBOONROD

ASSISTANT DIRECTOR-GENERAL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
    APICHAT-(2).jpg

พลโท อภิชาติ  ไชยะดา
 

หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับกระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


LTG. APICHAT  CHAIYADAR

CHIEF, MILITARY AFFAIRS COORDINATION OFFICERS
TO THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 

 
         
  THIKAMPORN-(3).jpg

พลโท ทิฆัมพร  ชุลีลัง
 

หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหาร
กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

LTG. THIKAMPORN  CHULILUNG


CHIEF, MILITARY AFFAIRS COORDINATION OFFICERS
TO THE OFFICE OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  YANACHOTE-(3).jpg

พลตรี ญาณะโชติ  ผลฉาย
 

ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง
กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


MG. YANACHOTE  POLCHINE

DIRECTOR, OFFICE OF SECURITY AFFAIRS COORDINATION
TO THE INTERNAL SECURITY OPERATIONS COMMAND,
MILITARY AFFAIRS COORDINATION CENTRE,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  LERTRIT-(1).jpg

พลตรี เลิศฤทธิ์  ช่องวารินทร์
 

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


MG. LERTRIT  CHONGWARIN

DIRECTOR, OFFICE OF POLICY AND STRATEGY,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  PORNPOTT-(1).jpg

พลตรี พรพจน์  เมธาวุฒินันท์
 

ผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

MG. PORNPOTT  MEDRAWUTINAN


DIRECTOR, OFFICE OF ASEAN AFFAIRS,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  PANIWAT.jpg

พลตรี ปนิวัธน์  ทรัพย์รุ่งเรือง
 

ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

MG. PANIWAT  SUBRUNGRUANG

DIRECTOR, OFFICE OF EXTERNAL RELATIONS, 
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  SANPHET.jpg

พลตรี สรรเพชญ  พิเนตรบูรณะ
 

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

MG. SANPHET  PINETBURANA

DIRECTOR, OFFICE OF CIVIL AFFAIRS,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  CHAIPUN.jpg

พลตรี ชัยพันธ์  นิลวิเศษ
 

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการและการข่าว
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

MG. CHAIPUN  NILVISES

DIRECTOR, OFFICE OF OPERATION AND INTELLIGENCE,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  ANU.jpg พันเอก อณุ  เดชเมืองปักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

COL. ANU  DECHMUANGPAK  

DIRECTOR, GENERAL AFFAIRS DIVISION,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING
 
         
  SUTEE-(2).jpg

พันเอก สุธี  เทียนคำ
 

ผู้อำนวยการกองแผนและการจัด
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

COL. SUTEE  THENKUM

DIRECTOR, PLANS AND ORGANIZATION DIVISION,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  SAKDAATIT-(1).jpg

พันเอก ศักดาอธิฏฐ์  ธีรสีหไตร
 

ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

COL. SAKDAATIT  TEERASEEHATRI

DIRECTOR, SECURITY DIVISION, 
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  PRATYA-(1).jpg

นาวาอากาศเอก ปรัชญา  สาริกา
 

ผู้อำนวยการกองการประชุม
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

GP.CAPT. PRATYA  SARIGA

DIRECTOR, CONFERENCE DIVISION,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
    TAYA-(1).jpg

นาวาอากาศเอก ธยา  ไชยสระแก้ว
 

ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


GP.CAPT. TAYA  CHAISRAKEO

DIRECTOR, DEFENCE BUDGET DIVISION,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
  KITISAK-(1).jpg

พันเอก กิติศักดิ์  บุญสร้อย


หัวหน้านายทหารการเงิน
สำนักงานการเงิน
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม


COL. KITISAK  BOONSOI

CHIEF OF FINANCE OFFICERS,
OFFICE OF POLICY AND PLANNING

 
         
 
Pane 1