หน้าแรก > O6 ข้อฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
O6 ข้อฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒.พระราชบัญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
๓.พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๔.พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
๕.พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503
๖.พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

๘.พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
๙.พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๑๐.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๑.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิมเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒.พระราชบัญญัติหารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔.พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
๑๖.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑๗.พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๘.พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม
๑๙.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
๒๐.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๑.ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
๒๒.ระเบียบราชการอัยการทหาร พ.ศ.๒๕๐๑
๒๓.ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสภากลาโหม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗
๒๔.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒๖.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙


 
 
Pane 1