หน้าแรก >
 
OIT
การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ (OIT)
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
  O1.โครงสร้างหน่วยงาน
  O2.ข้อมูลผู้บริหาร
  O3.อำนาจหน้าที่
  O4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  O5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
  O6.ข้อฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7.ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8.Q&A
  O9.Social Network
1.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
  O10.แผนดำเนินงานประจำปี
  O11.รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
  O12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
  O13.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19. รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  O36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37.การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  O44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  O48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
Pane 1