ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ร่วมคณะปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดในกิจกรรมโครงการจิตอาสา
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓ ในกิจกรรมดังกล่าวมีจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐๐ คน ประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาจากหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รอบศาลาว่าการกลาโหม
1 2 3 4 5 6 7 8 
สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2222 9369 
สถิติผู้เข้าชม